GIÁO DỤC

Trường Tiểu học Cẩm Kim- Tp Hội An – Tỉnh Quảng Nam 
Địa chỉ: Cẩm Kim – Tp Hội An – Quảng Nam